در صورت عدم موجوی مبلغ فاکتور به شماره کارت مبدا واریز می گردد.

دستگاه پس تحویل ونصب امکان برگشت ندارد.

در صورت انصراف از طرف خریدار قبل از تحویل و ارسال  ، ده درصد از مبلغ پرداخت شده کسر می گردد.