شرایط حساب بازاریابی

با سلام

در صورت سفارش حداقل شش عدد محصول از تخفیف 10 درصد در محصولات هوازی خانگی (تسویه نقدی)

در صورت سفارش حداقل شش عدد محصول از تخفیف 5 درصد در محصولات هوازی باشگاهی (تسویه نقدی)

تصویر یک
تصویر دو