شرایط برگشت

در صورت عدم موجوی مبلغ فاکتور به شماره کارت مبدا واریز می گردد.

دستگاه پس تحویل ونصب امکان برگشت ندارد.

در صورت انصراف از طرف خریدار قبل از تحویل و ارسال  ، ده درصد از مبلغ پرداخت شده کسر می گردد.

تصویر یک
تصویر دو